Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Michelle diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.

Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden en bij een keer niet kunnen komen:

Wanneer de leerling verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal de opdrachtgever dit zo snel mogelijk, maar altijd 48 uur voor de afspraak, melden aan Michelle. Michelle en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Wanneer Michelle verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal zij dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever. Michelle en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Wanneer de opdrachtgever niet doorgeeft dat de leerling niet kan komen (ook al is het kind ziek of is er sprake van onvoorziene omstandigheden), ziet Michelle zich genoodzaakt de verzuimde les toch in rekening te brengen.

In geval van verhindering, door bijvoorbeeld een andere activiteit van het kind dient de opdrachtgever dit uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

Betaling en Tarieven:

U wordt verzocht vooruit te betalen voor de strippenkaart. Zodra er betaald is, kan de begeleiding doorgang vinden.

Michelle is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

Geheimhouding:

Michelle is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de opdrachtgever en/of leerling..

De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg) toestemming aan Michelle om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar de cliënt onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van Michelle nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de leerling.

Persoonsgegevens worden gedurende twee jaren na beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Michelle.

Aansprakelijkheid:

Met deze overeenkomst gaat Michelle een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dit wil zeggen dat Michelle geen resultaat kan garanderen.

De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan. Tussentijdse beëindiging van individuele begeleiding is slechts mogelijk na persoonlijk overleg met Michelle en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 afspraken, met retourneren van al betaalde lessen.

Michelle kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van twee afspraken. Zij zal dit schriftelijk aankondigen. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van de leerling kan Michelle de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aankondigen.